RAČUNOVODSTVENE USLUGE

Računovodstvene usluge obuhvaćaju vođenje zakonskih knjigovodstvenih i poslovnih knjiga u skladu s hrvatskim propisima kao i poslovnim zahtjevima klijenata. Općenito, u okviru funkcije računovodstva pružamo usluge:

 • inicijalne uspostave računovodstvenih knjiga i izvještaja,
 • vođenje glavne knjige, salda-konti kupaca i dobavljača, analitike osnovnih sredstava i obračuna amortizacije, materijalnog knjigovodstva (skladišne i robne evidencije), proizvodnje (proizvodnje u tijeku, gotovih proizvoda),
 • izrade dokumentacije, knjiženje transakcija i unos podataka u sistem (ulaznih i izlaznih računa, bankovnih izvoda, putnih naloga, ugovora, donacije i sponzorstva),
 • usklađivanja kupaca i dobavljača,
 • obračuna i sastavljanja prijava poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit, poreza po odbitku, posebnih poreza i trošarina i slično,
 • pripreme i predaje zakonskih izvještaja prema državnim institucijama (Porezna uprava, HZZO, HZMO, Regos, Fina, HNB, Hanfa),
 • unosa podataka za internetsko plaćanje i provođenja naloga za plaćanje (internetsko plaćanje),
 • podrške tijekom poreznih (sudjelovanje zajedno s ovlaštenim predstavnikom klijenta pred nadležnim poreznim i financijskim tijelima, kada je to potrebno u svrhu tumačenja i obrazloženja proizašlih iz usluga koje pružamo) i drugih nadzora i revizije.
računovodstvo_3

Usluge obračuna plaća uključuju sljedeće obračune:

 • obračun mjesečnih plaća, premija (bonusa) odnosno dodataka na plaću, poreza, prireza i obveznih doprinosa te obustava i naknada umjesto plaća kao i refundacija tih naknada te ostalih primanja koja imaju obilježje dohotka od nesamostalnog rada (bolovanja, godišnjih odmora prema dostavljenim podacima),
 • obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima o djelu, ugovorima studentskog servisa, naknada članovima društva – prema dostavljenim Odlukama,
 • izrada isplatnih lista i naloga za doznake u korist računa radnika, kao i naloga za doznake koje se odnose na poreze i doprinose iz i na primanja (izlist i dostava svih mjesečnih isplatnih lista odgovornoj osobi),
 • izrada i dostava rekapitulacije uplata na tekuće račune radnika poslovnim bankama, pojedinačnih naloga za plaćanje (ili alternativno plaćanje Internet bankarstvom, temeljem posebnog ovlaštenja i punomoći),
 • priprema mjesečnih izvješća o primicima od nesamostalnog rada, porezu i prirezu na dohodak te obveznim doprinosima za obvezna osiguranja (JOPPD obrazac),
 • podrška s prijavama i odjavama djelatnika kod nadležnih institucija.
dokumenti_1
Business woman hand with Financial charts and laptop on the table

U okviru izvještavanja pružamo usluge:

 • izrade računovodstvenih politika, sukladno zakonskim odredbama i obvezama,
 • zakonsko izvještavanje (trenutno na kvartalnoj ili godišnjoj osnovi) u skladu sa Zakonom o računovodstvu i drugim primjenjivim propisima. Ove usluge uključuju pripremu financijskih izvještaja i bilješki uz financijske izvještaje te predaju nadležnim tijelima,
 • izvještavanje menadžmenta na mjesečnoj ili drugoj osnovi, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima ili internim smjernicama te u valuti po dogovoru,
 • izrade i provjere kreditnih upitnika i komunikacija s bankama, po navedenom pitanju, a na zahtjev klijenta.
Hand of young businesswoman writing on paper or signing contract at table in office
Modern devices, documents, eyeglasses on the foreground, unrecognized businessmen on the background